Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im.

Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Highgate - Finchley w Londynie

 

I. Postanowienia ogólne

 

A. Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Szkoly Sobotniej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Londynie.

B. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Organizacja szkoły

 

A. Nabór do szkoły

i. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej Highgate - Finchley w Londynie jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

ii. Zapisanie dziecka do szkoły zwiaząne jest z równoczesną akceptacją obowiązujacego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

iii. Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują sie do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypelniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły oraz formularz dotyczący fotografowania dziecka. Podpisanie formullarza zgłoszeniowego jest zarazem zgodą na wykorzystywanie przez Polską Szkołę Sobotnią Highgate - Finchley danych kontaktowych wyłącznie w celu komunikowania się w sprawach dotyczących PSS Highgate - Finchley.

 

B. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

i. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.

ii. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.10 i kończą o godzinie 12.45.

 

C. Uczniowie

i. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej Highgate-Finchley w Londynie mają prawo być w pierwszej kolejności wszyscy członkowie Polskiej Wspólnoty Katolickiej Highgate-Finchley, którzy chcą uczyć się języka polskiego, innych przedmiotów ojczystych oraz religii, a także inni uczniowie w wieku 3-18 lat.

ii. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.

iii. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu szkoły.

iv. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

v. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujacych się na terenie szkoły.

vi. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

vii. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

viii. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych. Jeżeli uczniowie nie uzyskaja co najmniej 70% frekwencji na zajęciach lekcyjnych w jednym semestrze, nie otrzymają oceny klasyfikacyjnej za ten semester. Do wystawienia oceny rocznej wymagane są oceny klasyfikacyjne z obydwu semestrów.

ix. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.

x. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.

xi. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

xii. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 9.10 a 12.45.

xiii. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Jeżeli takie przedmioty znajdą się w posiadaniu ucznia to uczniowie mają obowiązek zdeponowania ich w sekretariacie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginiecia.

xiv. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre lub niebezpieczne narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.

xv. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

xvi. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole czynią go skreślonym z listy.

xvii. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądz Kierownik szkoły ma prawo wysłać pisemny list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły. W innych uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie prawo wydalenia ucznia ze szkoły w trybie natychmiastowym.

xviii. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą nagradzane.

 

D. Rodzice

i. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej Highgate-Finchley w Londynie wchodzą w skład Koła Rodzicielskiego.

 

ii. Rodzice zobowiazani są do:

a. regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia i systematycznego sprawdzania postepów dziecka w nauce.

b. pomagania w odrabianiu zadań domowych.

c. uczestniczenia w zebraniach szkolnych.

d. usprawiedliwiania nieobecnosci i spóźnień.

e. dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (do końca września).

f. punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.

g. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.

h. pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.

i. odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie. W przypadku kiedy rodzic nie może zgłosić się w terminie, który mu przypada jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo i powiadomić o zmianach sekretariat szkoły.

j. powiadamiania o przewidywanej nieobecnosci dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.

k. regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia.

l. pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

 

iii. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

iv. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na objęcie dziecka dostępną opieką pedagogiczno-psychologiczną na terenie szkoły, zaproponowaną przez Polską Szkołę Sobotnią.

 

III.     Przepisy końcowe

8

A.    Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej Highgate-Finchley w Londynie wchodzi w życie z dniem 6 września 2008 r. Aktualizacja: 25 maj 2018.