Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im.

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie

(Cardinal Wyszynski Polish Saturday School)

 

 

Dane kontaktowe Szkoły:

Nazwa Szkoły – Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie (Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London)

Adres korespondencyjny – The Priests House, Gravel Hill, London N3 3RJ

Adres, gdzie odbywają się zajęcia – Bishop Douglass School, Hamilton Road,     London N2 0SQ

Adres Strony Internetowej: www.polska-szkola.org.uk

Numer Szkolnego Telefonu: 07720968503

Adres e-mail: info@polska-szkola.org.uk

 

I. Postanowienia ogólne

 

A. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do postanowień ujętych w tym dokumencie.

B. Skróty używane w niniejszym dokumencie:

PSS – Polska Szkoła Sobotnia im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie

 

II. Organizacja szkoły

 

A. Nabór do szkoły

i. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Londynie jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

ii. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

iii. Polska Szkola Sobotnia imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest szkołą o charakterze katolickim ściśle współpracującą z lokalną parafią im Św. Jana Pawła II mieszczącą się na Finchley w Londynie. Uczniowie zobowiązują się do uczestnictwa w zajęciach katechetycznych, wspólnych rekolekcjach i szkolnych eucharystiach a rodzice do wspierania swoich pociech w tych wydarzeniach.

iv. Rodzice podczas zapisu wypełniają formularz zgłoszeniowy. Podpisanie/akceptacja formularza zgłoszeniowego jest zarazem zgodą na:

*wykorzystywanie przez PSS danych kontaktowych wyłącznie w celu komunikowania się w sprawach dotyczących PSS  zgodnie z przepisami RODO,

*fotografowanie, nagrywanie dzieci i ich prac oraz publikowania w mediach w celu promowania działalności szkolnej,

*poinformowanie szkoły z miesięcznym wypowiedzeniem o zaprzestaniu nauki dziecka w PSS. Informacja taka bedzie przyjęta tylko w formie pisemnej skierowanej do Zarządu PSS. Decyzja o ewentualnym zwrocie części wpłaty będzie podjeta przez Zarząd PSS na podstawie złożonej pisemnej prośby.

*poinformowanie szkoły o zmianie adresu zamieszkania ucznia w terminie nie przekraczającym 14 dni od zmiany.

*udzielenie uczniowi pierwszej pomocy a w razie konieczności pomocy ambulatoryjnej. Pierwsza pomoc udzielana jest tylko przez osoby do tego przeszkolone. Pracownicy szkoły nie podadzą dziecku żadnych lekarstw (zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy).

*pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez swoje dziecko.

*z całą treścią niniejszego dokumentu.

v. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, rodzice wypełniają formularz odbioru dziecka ze szkoły.

vi. Kolejność przydzielanych miejsc:

*uczniowie uczęszczający do szkoły, ich rodzeństwo oraz dzieci pracowników PSS

*parafianie Parafii im Św. Jana Pawla II w Londynie

*osoby praktykujące wiarę Kościola Katolickiego a uczęszczające do innych parafii

*inne dzieci wyrażające ochotę i zgodę na uczestniczenie w aktywnościach edukacyjnych i duchowych PSS.

*uiszczenie opłat w terminie do końca października danego roku szkolnego lub w terminie indywidualnie ustalonym przez Zarząd PSS po wcześniejszym złożeniu pisemnej prośby.

 

B. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

i. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.

ii. Zajęcia rozpoczynają się apelem oraz wspolną modlitwą o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 12.45.

 

C. Uczniowie

i. Uczniami PSS mają prawo być w pierwszej kolejności wszyscy członkowie Polskiej Wspólnoty Katolickiej im Św. Jana Pawła II w Londynie w wieku 3 – 18 lat, którzy chcą uczyć się języka polskiego, innych przedmiotów ojczystych oraz religii.

ii. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.

iii. Uczniowie mają prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających im bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

iv. Uczniowie mają prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemow natury szkolnej bądź rodzinnej.

v. Uczniowie mają prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególne poziomy.

vi. Uczniowie mają prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej PSS wlącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli w danej grupie będzie dostępne miejsce).

vii. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością PSS za zgodą nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

viii. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu szkoły.

ix. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

x. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.

xi. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje regularnie i punktualnie. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.

xii. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych. Jeżeli uczniowie nie uzyskają co najmniej 70% frekwencji na zajęciach lekcyjnych w jednym semestrze, nie otrzymają oceny klasyfikacyjnej za ten semester. Do wystawienia oceny rocznej wymagane są oceny klasyfikacyjne z obydwu semestrów.

xiii. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.

xiv. Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, czystym stroju, odpowiednim do warunków atmosferycznych.

xv. Jeżeli uczeń ma poniżej 60% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie trwania semestru nauki.

xvi. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.

xvii. Uczniowie mają obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.

xviii. Uczniowie mają obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

xix. Uczniowie mają obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.

xx. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji z wyjątkiem wody w plastikowych, zamykanych pojemnikach/butelkach.

xxi. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.

xxii. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i powinni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

xxiii. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 9.10 a 12.45.

xxiv. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie, którzy nie biorą udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych mają obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

xxv. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Jeżeli takie przedmioty znajdą się w posiadaniu ucznia to uczniowie mają obowiązek zdeponowania ich w sekretariacie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

xxvi. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre lub niebezpieczne narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.

xxvii. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka po zajęciach, do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły.

xxviii. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

xxix. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

xxx. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź Dyrektor szkoły ma prawo wysłać pisemny list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły. W innych uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie prawo wydalenia ucznia ze szkoły w trybie natychmiastowym.

xxxi. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność udzial w konkursach, apelach I występach oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą nagradzane.

 

D. Rodzice

i. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stefana Kardynala Wyszynskiego w Londynie wchodzą w skład Koła Rodzicielskiego i członkòw zrzeszenia Cardinal Wyszyński Polish Saturday School in London.

ii. Rodzice zobowiązani są do:

a. regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia i systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.

b. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania

c. pomagania w odrabianiu zadań domowych oraz do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.

d. uczestniczenia w zebraniach szkolnych i walnych zgromadzeniach.

e. usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.

f. dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (do końca października lub wyznaczonym indywidualnie terminie przez Zarząd Szkoły po uprzednim złożeniu podania z prośbą o odroczenie opłaty bądź rozłożenie na raty ).

g. punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.

h. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.

i. pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.

j. powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły zgodnie z: “poinformowanie szkoły z miesięcznym wypowiedzeniem o zaprzestaniu nauki dziecka w PSS. Informacja taka będzie przyjęta tylko w formie pisemnej skierowanej do Zarzadu PSS. Decyzja o ewentualnym zwrocie części wpłaty będzie podjęta przez Zarząd PSS na podstawie złożonej pisemnej prośby”.

k. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły i nauczyciela prowadzącego o chorobach przewlekłych dziecka, alergiach i specjalnych potrzebach dziecka w tym SEN, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

l. pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

iii. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

iv. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na objęcie dziecka dostępną opieką pedagogiczno-psychologiczną na terenie szkoły, zaproponowaną przez Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London

v. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą, a wcześniej ich rodzice nie powiadomili o tej sytuacji, w formie pisemnej Zarządu PSS, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.

vi. Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywanie lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna, szkoła będzie traktowała je bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującym dokumencie Child Protection Policy lub Safeguarding Children.

 

C. Teren Szkoły i Parking.

i. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci.

ii. Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowatych liniach „nawet na krótką chwilę”, na przejściach dla pieszych oraz podjazdach, obniżonych krawężnikach do prywatnych posiadłości w sąsiedztwie szkoły.

iii. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.

iv. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych, za wyjątkiem tych rodziców, którzy w danym dniu pełnią dyżur.

v. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.

vi. Nie wolno rzuć gumy na terenie szkoły.

vii. Prawo wjazdu na parking przy głównym wejściu do budynku szkoły mają tylko i wyłącznie nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy uzyskali na to pozwolenie ze strony Dyrekcji Szkoły. Pozostałe samochody należy parkować na parkingu wewnętrznym szkolnym bądź na ulicy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

viii. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły.

ix. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.

 

III.     Przypisy końcowe

 

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie wchodzi w życie z dniem 6 września 2008 r.

*Aktualizacja: 25 maj 2018.

*Aktualizacja 30 kwiecień 2020.