Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie
(Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London)

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2024 r.

 

Dane kontaktowe Szkoły:

Nazwa Szkoły: Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie (Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London)

Adres korespondencyjny: The Priests House, Gravel Hill, London N3 3RJ

Adres gdzie odbywaja sie zajęcia: Bishop Douglass School, Hamilton Road, Lonbdon N2 0SQ

Adres Strony Internetowej: www.polska-szkola.org.uk

Numer Szkolnego Telefonu: 07720968503

Adres e-mail: info@polska-szkola.org.uk

 

I. Postanowienia ogólne

 

A. Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Londynie.

B. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do postanowień ujętych w tym dokumencie.

C. Skròty używane w niniejszym dokumencie:

PSS – Polska Szkola Sobotnia im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie

(Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London)

 

II. Organizacja szkoły

 

A. Nabór do szkoły

i. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Londynie. jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

ii. Zapisanie dziecka do szkoły zwiaząne jest z równoczesną akceptacją obowiązujacego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.

iii. Polska Szkola Sobotnia imienia Stefana Kardynala Wyszynskiego jest szkoła o charakterze katolickim ściśle wspòłpracująca z lokalną parafia im Św. Jana Pawła II mieszcząca sie na Finchley w Londynie. Uczniowie zobowiazują się do uczestnictwa w zajeciach katechetycznych, wspólnych rekolekcjach i szkolnych eucharystiach  a rodzice do wspierania swoich pociech w tych wydarzeniach.

iv. Rodzice podczas zapisu wypelniają formularz zgłoszeniowy. Podpisanie/akceptacja formularza zgłoszeniowego jest zarazem zgodą na:

*wykorzystywanie przez PSS danych kontaktowych wyłącznie w celu komunikowania się w sprawach dotyczących PSS zgodnie z przepisami RODO,

*reprezentowanie osoby wypełniającej formularz w procesie aplikowania o legitymację ucznia przez pracownika szkoły,

*fotografowanie, nagrywanie dzieci i ich prac oraz publikowania w mediach w celu promowania działalnosci szkolnej,

*poinformowanie szkoły z miesiecznym wypowiedzeniem o zaprzestaniu nauki dziecka w PSS. Informacja taka będzie przyjęta tylko w formie pisemnej skierowanej do Zarzadu PSS. Decyzja o ewentualnym zwrocie części wpłaty będzie podjęta przez Zarząd PSS na podstawie złożonej pisemnej prośby,

*poinformowanie szkoły o zmianie adresu zamieszkania ucznia w terminie nie przekraczającym 14 dni od zmiany,

*udzielenie uczniowi pierwszej pomocy a w razie koniecznosci pomocy ambulatoryjnej. Pierwsza pomoc udzielana jest tylko przez osoby do tego przeszkolone. Pracownicy szkoly nie podadzą dziecku żadnych lekarstw (zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy),

*pokrycie ewentualnych szkòd materialnych wyrządzonych przez swoje dziecko,

*z całą treścią niniejszego dokumentu.

v. Przed rozpoczeciem pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, rodzice wypełniają formularz odbioru dziecka ze szkoły.

vi. Kolejność przydzielanych miejsc:

*Uczniowie uczeszczający do szkoły, ich rodzeństwo oraz dzieci pracowników PSS

*Parafianie Parafii im Św. Jana Pawła II w Londynie

*Osoby praktykujące wiarę Kościoła Katolickiego a uczęszczający do innych parafii

*Uiszczenie opłat w terminie do końca Października danego roku szkolnego lub w terminie indywidualnie ustalonym przez Zarzad PSS po wczesniejszym zlożeniu pisemnej prosby.

*Inne dzieci wyrażające ochotę i zgodę na uczestniczenie w aktywnościach edukacyjnych i duchowych PSS

*Uiszczenie opłat w terminie do końca Października danego roku szkolnego lub w terminie indywidualnie ustalonym przez Zarzad PSS po wczesniejszym zlożeniu pisemnej prosby.

 

B. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

i. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.

ii. Zajecia rozpoczynają się apelem oraz wspolna modlitwa o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 12.45.

 

C. Uczniowie

i. Uczniami PSS mają prawo być w pierwszej kolejności wszyscy członkowie Polskiej Wspólnoty Katolickiej im Św. Jana Pawła II w Londynie w wieku 3 – 18 lat, którzy chcą uczyć się języka polskiego, innych przedmiotów ojczystych oraz religii.

ii. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.

iii. Uczniowie mają prawo do opieki wychowawczej I warunkow pobytu w szkole zapewniajacych mu bezpieczenstwo, ochrone przed wszelkimi formami przemocy fizycznej I psychicznej.

iv. Uczniowie mają prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.

v. Uczniowie mają prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególne poziomy.

vi. Uczniowie mają prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej PSS włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli w danej grupie będzie dostępne miejsce).

vii. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnościa PSS za zgodą nauczyciela I w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

viii. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu szkoły.

ix. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

x. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujacych się na terenie szkoły.

xi. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje regularnie i punktualnie. W wypadku nieobecnosci ucznia na zajeciach szkolnych, ma on obowiazek korzystajac z pomocy rodzicow, nadrobienia zaległego materialu I odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.

xii. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.

xiii. Jeżeli uczeń ma poniżej 60% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie trwania semestru nauki.

xiv. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych. Jeżeli uczniowie nie uzyskaja co najmniej 70% frekwencji na zajęciach lekcyjnych w jednym semestrze, nie otrzymają oceny klasyfikacyjnej za ten semester. Do wystawienia oceny rocznej wymagane są oceny klasyfikacyjne z obydwu semestrów.

xv. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji z wyjątkiem wody w plastikowych, zamykanych pojemnikach/butelkach.

xvi. Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, skromnym, czystym stroju. Wynika z tego zakaz chodzenia w butach na wysokich obcasach lub wysokiej podeszfie, noszenie odzieży odsłaniającej brzuch i/lub plecy, noszenie zbyt krótkich spódnic rozmiaru mini, koszulek I bluzek ze zbyt dużym dekoltem, koszulek, bluzek i sukienek prześwitujących, noszenie zbyt krótkich spodni  oraz stosowanie  mocnego makijażu.

xvii. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.

xviii. Uczniowie mają obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.

xix. Uczniowie mają obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

xx. Uczniowie mają obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.

xxi. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.

xxii. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.

xxiii. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 9.10 a 12.45.

xxiv. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie, którzy nie biora udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych mają obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

xxv. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Jeżeli takie przedmioty znajdą się w posiadaniu ucznia to uczniowie mają obowiązek zdeponowania ich w sekretariacie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

xxvi. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre lub niebezpieczne narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.

xxvii. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka, po zajęciach do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły.

xxviii. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

xxix. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

xxx. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądz Dyrektor szkoły ma prawo wysłać pisemny list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły. W innych uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie prawo wydalenia ucznia ze szkoły w trybie natychmiastowym.

xxxi. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność udział w konkursach, apelach i występach oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą nagradzane.

 

D. Rodzice

i. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stefana Kardynala Wyszynskiego w Londynie wchodzą w skład Koła Rodzicielskiego i członków zrzeszenia Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London.

ii. Rodzice zobowiazani są do:

a. regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia i systematycznego sprawdzania postepów dziecka w nauce.

b. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania.

c. pomagania w odrabianiu zadań domowych oraz do systematycznego sprawdzania postepow dziecka w nauce.

d. uczestniczenia w zebraniach szkolnych i walnych zgromadzeniach.

e. usprawiedliwiania nieobecnosci i spóźnień.

f. dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie lub wyznaczonym indywidualnie terminie przez Zarzad Szkoły po uprzednim złożeniu podania z prośbą o odroczenie terminu opłaty bądź rozłożenie na raty. W razie zaległości z należnością, będzie pobierana opłata administracyjna w wysokości £20 po przekroczeniu każdego z niedotrzymanych terminów.

g. punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.

h. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.

i. pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.

j. powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły zgodnie z: “poinformowanie szkoły z miesiecznym wypowiedzeniem o zaprzestaniu nauki dziecka w PSS. Informacja taka bedzie przyjeta tylko w formie pisemnej skierowanej do Zarzadu PSS. Decyzja o ewentualnym zwrocie części wpłaty będzie podjęta przez Zarzad PSS na podstawie złożonej pisemnej prośby”.

k. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka w tym SEN, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

l. pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

iii. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

iv. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na objęcie dziecka dostępną opieką pedagogiczno-psychologiczną na terenie szkoły, zaproponowaną przez Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London

v. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą, a wcześniej ich rodzice nie powiadomili o tej sytuacji, w formie pisemnej zarzadu PSS, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.

vi. Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywanie lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna, szkoła będzie traktowała je bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującym dokumencie Child Protection Policy lub Safeguarding Children.

 

C. Teren Szkoły i Parking.

i. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci oraz przestrzegania ruchu na wewnętrznym parkingu i w okolicach budynku szkolnego wg informacji zawartych na stronie szkoły: https://www.polska-szkola.org.uk/kontakt. Bardzo prosimy o przestrzeganie limitu prędkości 5 m/h oraz nie zatrzymywanie pojazdu na drodze dojazdowej do parkingu szkoły.

ii. Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowatych liniach „nawet na krótką chwilę”, na przejściach dla pieszych oraz podjazdach, obniżonych krawężnikach do prywatnych posiadłości w sąsiedztwie szkoły.

iii. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.

iv. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych, za wyjątkiem tych rodziców, którzy w danym dniu pełnią dyżur.

v. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.

vi. Nie wolno rzuć gumy na terenie szkoły.

vii. Prawo wjazdu na parking przy głownym wejściu do budynku szkoły mają tylko i wyłącznie nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy uzyskali na to pozwolenie ze strony Dyrekcji Szkoły. Pozostale samochody należy parkowac na parkingu wewnętrznym szkolnym bądź na ulicy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

viii. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły.

ix. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.

 

III. Przypisy końcowe

 

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im.Stefana Kardynala Wyszynskiego  w Londynie (Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London) wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2024 r.

 

*Aktualizacja: 25 maj 2018.

*Aktualizacja 30 kwiecień 2020.

*Aktualizacja 4 luty 2022.

*Aktualizacja 29 kwiecień 2023.

*Aktualizacja 27 kwiecień 2024.