Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im.

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wersja ostateczna: sierpień 2014

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

&1

1. Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Londynie, z siedzibą w budynku Bishop Douglass School (Hamilton Road, East Finchley, N2 0SQ), zwaną dalej PSS , jest Szkołą należącą do Polskiej Wspólnoty Katolickiej (zwanej również Polską Parafią Rzymskokatolicką), z siedzibą w (The Priest's House, Gravel Hill, London, N3 3RJ).
2. Polska Wspólnota Katolicka (Polska Parafia Rzymskokatolicka) jest częścią Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

 

&2

1. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii posiada status Charity ( Charity Registration number: 1119423 ). Ten sam status i numer Charity posiada PSS, na mocy przynależności do Polskiej Wspólnoty Katolickiej i będąca integralną częścią Polskiej Misji Katolickiej.
2. Prawo do posługiwania się statutem, numerem Charity Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii potwierdzone jest w formie pisemnej przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
3. PSS posiada status „Szkoły katolickiej" , nadany na mocy pisemnej decyzji Rektora Polskiej Misji Katolickiej.
4. PSS jest instytucją działającą pro publico bono .
5. W przypadku likwidacji PSS, wszelkie sprawy finansowe stają się wyłączną domeną Polskiej Wspólnoty Katolickiej, na terenie której zarejestrowana jest PSS.
6. Polska Wspólnota Katolicka bierze odpowiedzialność za zobowiązania PSS do wysokości sumy aktywów PSS z dnia likwidacji.

 

ROZDZIAŁ 2
STATUS PSS

 

&3

1. Z decyzją o nadaniu statusu "szkoły katolickiej" występuje Proboszcz Polskiej Wspólnoty Katolickiej, na terenie której zarejestrowana jest Szkoła lub gdy Szkoła podlega bezpośrednio Polskiej Misji Katolickiej, Zarząd Szkoły lub jej Prezes.
2. Status „szkoły katolickiej" otrzymuje jednostka edukacyjna, przynależna do Polskiej Wspólnoty Katolickiej, posiadająca siedzibę na terenie Anglii i Walii.

 

ROZDZIAŁ 3
CELE I ZADANIA PSS

 

&4

1. Celem Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej jest :
a. Osiągnięcie przez ucznia wysokiego standardu moralnego;
b. Osiągnięcie przez ucznia wysokiego poziomu edukacji;
c. Budowanie pomostu pomiędzy pokoleniami emigracji w Anglii i Walii oraz pozostałą częścią Europy;
d. Integracja polskiego społeczeństwa na emigracji;
e. Promowanie katolickiego modelu wychowania oraz katolickich wartości poprzez edukację;
f. Rozwijanie u uczniów wartości patriotycznych;
2. Cele, o których mowa w ust. 1 osiągane są przez:
a. przekazywanie uczniom wiedzy w oparciu o najwyższe standardy nauczania oraz przy użyciu skutecznych i sprawdzonych technik nauczania;
b. zachęcanie uczniów do prezentowania pozytywnych cech charakteru, zwłaszcza poprzez edukację, sport i udział w projektach społecznych i edukacyjnych, organizowanych przez PSS;
c. zachęcanie uczniów do nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich, w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w życiu i działalności PSS oraz integracjęze społecznościami lokalnymi;
d. rozwijanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności i okazywania wrażliwości na sprawy społeczne;
e. naukę szacunku dla przekonań i kultur innych społeczności;
f. promocję języka i historii Polski;
g. naukę religii;
h. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów z udziałem uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz innych osób zainteresowanych lub utożsamiających się z poglądami PSS

 

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA EDUKACYJNA PSS

 

§ 5

PSS prowadzi swoja działalność edukacyjną i wychowawczą w oparciu o program zatwierdzony przez Polską Macierz Szkolną . Program ten uwzględniając wartości katolickie i patriotyczne powinien w szczególności obejmować następujące przedmioty: język polski, historia, geografia i katecheza. Polska Macierz Szkolna zapewnia pomoc merytoryczną, materiały szkoleniowe, kursy dla polskich nauczycieli, organizuje egzaminy dla GCSE, AS i A2 Level.

 

§ 6

1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia .
2. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym dla dzieci, dlatego każdy nauczyciel powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne, moralne, a także poddany jest kontroli Disclosure and Barring Service (DBS).
3. Działalność dydaktycznowychowawcza szkoły oraz działalność organizacji wspomagających prace regulują następujące dokumenty:
a. Regulamin PSS /załącznik nr 1/;

 

§ 7

Siedzibą PSS może być szkoła lub inne pomieszczenie dostosowane do wszelkich wymogów prawa angielskiego.

 

ROZDZIAŁ 5
ORGANY PSS I ICH ZADANIA

 

§ 8

Organami PSS są:
● Rada Nadzorcza PSS;
● Zarząd PSS;
● Prezes PSS (Managing Director);
● Wiceprezes Skarbnik
● Dyrektor PSS (Head Teacher);
● Wicedyrektor
● Rada Pedagogiczna;
● Rada Rodziców.

 

§ 9

1. Rada Nadzorcza PSS jest organem kontrolnym Szkoły .
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
a. Proboszcz Polskiej Wspólnoty Katolickiej, na terenie której zarejestrowana jest Szkoła;
b. Prezes Rady Administracyjnej Polskiej Wspólnoty Katolickiej na terenie której funkcjonuje Szkoła;
c. Skarbnik Polskiej Wspólnoty Katolickiej na terenie której funkcjonuje Szkoła;
d. osoba z urzędu, powołana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSS.
3. Przewodniczącym Rady Nadzorczej PSS jest Proboszcz Polskiej Wspólnoty Katolickiej, na terenie której zarejestrowana jest Szkoła.

 

§ 10

1. Rada Nadzorcza PSS kontroluje finanse i funkcjonowanie Szkoły . W szczególności Rada Nadzorcza:
a. Zmienia Statut PSS;
b. Kontroluje sprawozdania finansowe przedkładane jej przez Zarząd Szkoły;
c. Zatwierdza budżet Szkoły.
2. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący.

 

§ 11

1. Zarząd PSS jest organem wykonawczym Szkoły .
2. W skład zarządu PSS wchodzą:
a. Prezes PSS (Managing Director);
b. Wiceprezes i skarbnik;
c. Dyrektor PSS (Head Teacher);
d. Wicedyrektor;
e. Główny księgowy;
f. Sekretarz PSS;
g. Obrońca Praw Dziecka (Child Protection Officer);
h. Proboszcz Polskiej Wspólnoty Katolickiej, na terenie której zarejestrowana jest Szkoła, z głosem doradczym;
3. Zarząd zarządza wewnętrznymi sprawami Szkoły. W szczególności, Zarząd:
a. opiniuje statut Szkoły i zgłasza propozycje jego zmiany Radzie Nadzorczej PSS;
b. kontroluje funkcjonowanie Szkoły poprzez zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego, opiniuje warunki wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i organizacyjnych, opiniuje skład kadry dydaktycznej Szkoły, uchwala limit przyjęć do Szkoły na dany rok szkolny, a także dokonuje okresowej kontroli poziomu nauczania w Szkole;
c. uchwala opłaty pobierane za naukę w Szkole, przygotowuje i przedkłada Radzie Nadzorczej projekt budżetu Szkoły;
d. odpowiedzialna jest za sprawdzanie nauczycieli oraz asystentów nauczycieli w Disclosure and Barring Service;
e. podejmuje inicjatywy służące rozwojowi Szkoły, a także dobru dzieci;
4. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes PSS
5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Zarządu.
6. W przypadkach pilnych, a także gdy Zarząd nie może zebrać się lub podjąć decyzji, Przewodniczący Zarządu ma prawo podjąć decyzje samodzielnie, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Sekretarza PSS. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić członek Zarządu. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 12

1. Prezes PSS sprawuje funkcję reprezentacyjną. Reprezentuje Szkołę w kontaktach zewnętrznych i sprawuje piecze nad bieżącą działalnością Szkoły we współpracy z wiceprezesem PSS.
2. Prezes PSS powoływany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na okres 3 lat.
3. Rektor Polskiej Misji Katolickiej zatwierdza Prezesa PSS na wniosek złożony przez Radę Nadzorczą.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej PSS, po konsultacji z Radą Nadzorczą ma prawo odwołać Prezesa PSS. O decyzji tej Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Rektora Polskiej Misji Katolickiej.
5. Do zadań prezesa należy:
a. reprezentowanie Szkoły na spotkaniach w środowisku Polonii;
b. nawiązywanie relacji partnerskich z polskimi i brytyjskimi organizacjami zewnętrznymi, partnerami oraz mediami;
c. zarządzanie Szkołą oraz nadzoruje operacje szkolne, aby wszystkie operacje odbywały się w sposób planowy;
d. koordynowanie działań Zarządu (zwołuje i prowadzi spotkania Zarządu);
e. wprowadzanie dokumentów organizacyjnych;
f. poszukiwanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących stały rozwój szkoły;
g. poszukiwanie możliwości uzyskania dotacji lub pozyskania sponsorów;
6. Prezes PSS nie pełni funkcji dydaktycznych ani nie zajmuje się bieżącymi potrzebami technicznymi

 

§ 13

1. Wiceprezes i skarbnik powoływany jest przez Prezesa PSS po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą PSS.
2. Wiceprezes i skarbnik sprawuje pieczę nad administracją szkoły oraz nadzoruje stan szkolnej kasy. W szczególności, do zadań wiceprezesa należy:
a. koordynowanie prac i operacji szkolnych
b. przygotowywanie potrzebnej dokumentacji szkoły
c. odpowiedzialny za finanse szkoły
d. przygotowywanie potrzebnej dokumentacji szkoły
e. organizacja kalendarza pracy zarządu,wysyłanie okresowych przypomnień
f. ogłaszanie i organizację naboru na nowy rok szkolny
g. ogłaszanie rekrutacji dodatkowych pracowników
h. prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, utrzymywanie aktualnych danych pracowników
i. opracowywanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających działanie szkoły;
j. praca nad bieżącymi potrzebami promocyjnymi/marketingowymi szkoły
3. Wiceprezes i skarbnik nie pełni funkcji dydaktycznych ani nie zajmuje się bieżącymi potrzebami technicznymi

 

§ 14

1. Dyrektor PSS koordynuje funkcje dydaktyczne oraz sprawuje pieczę nad organizacją nauczania i zajęć w Szkole. Dyrektor PSS współpracuje ściśle z Prezesem oraz Wiceprezesem PSS w zarządzaniu Szkołą. W szczególności, Dyrektor PSS:
a. zarządza i koordynuje funkcjami dydaktycznymi;
b. dobiera kadrę nauczycielską, w porozumieniu z Prezesem PSS;
c. realizuje decyzje podjęte przez Radę Pedagogiczną;
d. odpowiada za opiekę nad uczniami oraz stworzenie uczniom optymalnych warunków edukacyjnych i rozwojowych;
e. kontroluje postępy uczniów;
f. sprawia nadzór nad realizacją programu nauczania, kontroluje jakość nauczania, nadzoruje pracami zespołów nauczycielskich
g. skupia się na obrazie wewnętrznym szkoły – kontakty z uczniami, rodzicami, kwestie organizacyjne szkoły, osiąganie sukcesów dydaktycznych (uczniowie) i zawodowych (nauczyciele)
h. ustala zasady bezpieczeństwa w Szkole w porozumieniu z Obrońcą Praw Dziecka oraz Komitetem Rodzicielskim. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa w Szkole wyznacza Regulamin Szkoły, uchwalany przez Zarząd Szkoły;
i. wprowadza rozwiązania gwarantujące prawidłowo działającą placówkę – bezpieczną dla uczniów i pracowników, otwartą na uczniów i ich rodziców, prowadzącą dialog z nauczycielami i potencjalnymi kandydatami na nauczycieli.
j. jest pierwszym punktem kontaktu dla uczniów w sprawach dotyczących organizacji dydaktycznej pracy szkoły; pierwszy punkt kontaktu dla uczniów w sprawach nagłych/ awaryjnych/ w sytuacjach wyjątkowo trudnych
k. rozwiązuje konflikty nauczyciel – rodzic, rozwiązuje konflikty uczeń – nauczyciel
l. przewodniczy uroczystościom szkolnym
m. przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
2. Dyrektor PSS jest powoływany przez Prezesa PSS w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3. Dyrektor PSS może być odwołany przez Prezesa PSS po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
4. Nie pełni funkcji dydaktycznych, nie zajmuje się bieżącymi potrzebami technicznymi

 

§15

1. Wicedyrektor współpracuje ściśle z Dyrektorem. W szczególności do zadań wicedyrektora należy:
a. prowadzenie bezpośredniego kontaktu z rodzicami oraz współpraca z rodzicami poprzez Radę Rodziców
b. nadzór nad dyżurami rodziców
c. nadzór nad stanem liczebnym i osobowym klas; nadzór nad listą zapisanych uczniów
d. zakup przyborów szkolnych, zakup podręczników
e. organizacja kalendarza pracy dydaktycznej i wydarzeń szkolnych,
f. organizacja „wydarzeń specjalnych” w szkole (teatr/konferencje/dzień otwarty, itp.)
g. organizacja tzw. “inset day” dla pracowników, poszukiwanie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli, nadzór szkolenia dla nauczycieli
h. w okresie rekrutacji nowych pracowników, odpowiedzialny za kontakt z kandydatami i organizację rozmów kwalifikacyjnych, odpowiedzialny za wstępną selekcję kandydatów
i. projektowanie i przeprowadzanie szkolnych ankiet dla pracowników lub rodziców

 

§16

1. Główny księgowy jest organem jednoosobowym, odpowiedzialnym za finanse szkoły
2. Główny księgowy zobowiązany jest do przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Szkoły. Sprawozdanie przedkładane jest Radzie Nadzorczej i Zarządowi PSS.
3. Główny księgowy zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego z działalności Szkoły i przedłożenia go Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej, po ówczesnej aprobacie Rady Nadzorczej PSS. Termin przygotowania i przedłożenia sprawozdania upływa z końcem pierwszego kwartału po zakończeniu roku finansowego za który sprawozdanie jest przygotowywane.
4. Głównego księgowego powołuje i odwołuje Prezes PSS w porozumieniu z przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Do zadań Głównego księgowego należy:
a. prowadzenie księgowości;
b. nadzorowanie stanu wpłat/wypłat;
c. nadzór nad systemem IT służącym do zapisów i zarządzania finansami;
d. nadzorowanie oraz egzekwowanie nieuregulowanych płatności;
e. prowadzenie ewidencji uczniów oraz dokumentacja zapisów/ wypisów ze szkoły;
f. decyzja o przyjęciu dzieci do szkoły lub skreśleniu z listy uczniów;
g. przygotowywanie okresowych raportów o stanie finansów;
6. Główny księgowy nie pełni funkcji dydaktycznych.

 

§17

1. Sekretarz PSS jest odpowiedzialny za organizowanie i zarządzanie spotkaniami Zarządu PSS.
2. Sekretarz powoływany jest przez Prezesa PSS.
3. Sekretarz zwołuje raz na rok Walne Zebranie PSS.
4. Do zadań Sekretarza należy:
a. pierwszy punkt kontaktu dla rodziców;
b. opieka nad szkolną skrzynką mailową oraz opieka nad szkolnym telefonem;
c. nadzór nad dokumentacją fotograficzną oraz wideo podczas ważnych wydarzeń z życia szkoły;
d. nadzór nad zawartością comiesięcznego biuletynu szkolnego;
e. zebranie punktów do agendy przed zebraniem zarządu;
f. protokołowanie zebrań zarządu, opracowywanie notatek z zebrań;
g. opracowywanie potrzebnych informacji dla pracowników;
h. opracowywanie ogłoszeń i informacji na stronęinternetową
i. odpowiedzialny za wykonanie materiaiów promocyjnych i marketingowych szkoły
5. Sekretarz nie pełni funkcji dydaktycznych.

 

§18

1. Obrońca Praw Dziecka ściśle współpracuje z instytucjami chroniącymi dziecko przed wszelkiego rodzaju przemocą lub nadużyciami (Social Services, Police, NSPCC, itp.).
2. O podejrzeniu naruszenia praw i dobra dziecka, Obrońca Praw Dziecka informuje wyżej wymienione organizacje oraz Dyrektora PSS.
3. Obrońcą Praw Dziecka jest jeden z nauczycieli Szkoły.
4. Obrońcę Praw Dziecka powołuje Zarząd PSS na wniosek Prezesa PSS.
5. Kadencja Obrońcy Praw Dziecka trwa rok szkolny.

 

§19

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem PSS.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole .
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor PSS. Przewodniczący organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie członków Rady o terminie i porządku zebrania.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się raz w miesiącu w okresie prowadzenia zajęć w szkole.

 

§20

1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogól rodziców a jej celem jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia regulaminowej działalności Szkoły, a w szczególności:
● pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
● współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym;
● znajdowanie nowych funduszy dla wspomagania działalności Szkoły (sponsorów) i ich wydatkowanie za zgodą Zarządu Szkoły;
● pomoc przy organizacji imprez dochodowych i okolicznościowych (tj: Zabawa Andrzejkowa, Festyn Świąteczny, Bal Karnawałowy, Festyn Rodzinny itp.);
● pomoc przy organizacji konkursów i wycieczek szkolnych;
2. Rada Rodziców może występować do Zarządu Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. Członków Rady Rodziców powołuje i odwołuje większością głosów Zarząd Szkoły. W skład Rady Rodziców mogą wchodzić jedynie rodzice (lub prawni opiekunowie) aktualnych uczniów szkoły.
4. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany ze składu w sytuacji:
● gdy nie wypełnia powierzonych obowiązków, zadań
● gdy działa niezgodnie z przyjętymi zasadami
● z innych, uzasadnionych przyczyn
Decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje Zarząd Szkoły.
5. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków przewodniczącą/ego i skarbnika, a następnie przedstawia nazwiska do zaopiniowania Zarządowi Szkoły.
6. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się regularnie, w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy jej członków lub na wniosek Zarządu Szkoły.
7. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Zarządu Szkoły lub inne osoby zaproszone za zgodą lub na wniosek Rady. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
8. Rada zobowiązana jest do rozliczenia się z wszelkich środków finansowych powierzonych jej przez Zarząd Szkoły lub zebranych podczas imprez okolicznościowych.
9. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.

 

§ 21

1. Walne zebranie służy przedstawieniu i ocenie działalności finansowej oraz edukacyjnej Szkoły.
2. Walne zebranie organizowane jest w terminie do końca września danego roku. Walne zebranie ogłaszane jest z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. W Walnym zebraniu PSS udział biorą:
a. członkowie Rady Nadzorczej PSS;
b. członkowie Zarządu PSS;
c. członkowie Rady Rodziców

 

ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 22

Szczegółowy plan działania Szkoły oraz plan nauczania na dany rok szkolny jest przygotowywany przez Dyrektora Szkoły i przedkładany Zarządowi PSS do zatwierdzenia.

 

§ 23

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa. Uczniowie przyporządkowani są do klas przy uwzględnieniu ich wieku.
2. Zajęcia w Szkole trwają 45 min. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły może wydłużyć zajęcia do max 60 min. W trakcie zajęć uczniom przysługuje 30 minutowa przerwa obiadowa.
3. Dyrektor PSS może zdecydować o połączeniu lub podzieleniu klas, kierując się dobrem uczniów oraz mając na uwadze tematykę zajęć szkolnych.
4. Dyrektor PSS może wprowadzić zajęcia dodatkowe, nie objęte pierwotnym planem nauczania, jeżeli służą one dobru i rozwojowi uczniów.

 

§ 24

1. PSS szczególny nacisk kładzie na rozbudowę bazy szkolnodydaktycznej. Celowi temu służyć będzie rozwój biblioteki szkolnej.
2. W Szkole funkcjonować może stołówka/sklep. Zasady jej funkcjonowania ustala Dyrektor PSS.

 

ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE

 

§ 25

1. Uczniem PSS może zostać każde dziecko, które ukończy 3 rok życia.
2. O przyjecie dziecka do Szkoły wnioskują jego rodzice lub opiekunowie prawni, wypełniając aplikacje, uiszczając opłatę za naukę dziecka w szkole oraz zobowiązując się do przestrzegania Regulaminu.
3. O przyjecu dziecka do Szkoły decyduje Dyrektor PSS, biorąc pod uwagę:
a. wiek dziecka oraz jego ogólną sytuacje społeczną i jego potrzeby edukacyjne;
b. uzyskane oceny, zachowanie oraz zaangażowanie dziecka i jego rodziców w życie Szkoły, jeżeli dziecko uczy się w Szkole co najmniej rok.
4. Dyrektor PSS może wprowadzić po uprzedniej konsultacji z Prezesem PSS oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej dodatkowe formy postępowania rekrutacyjnego.
5. Asd O terminie zapisów do Szkoły decyduje Dyrektor PSS w porozumieniu z Prezesem PSS.

 

§ 26

Uczeń ma prawo do:
a. aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły;
b. nauki w klasie, przy wykorzystaniu stosownych podręczników i programów nauczania;
c. podmiotowego traktowania, przy zachowaniu godności wszystkich stron;
d. swobodnego wyrażania swoich myśli, przy zachowaniu godności wszystkich stron;
e. rzetelnej oceny jego nauki.

 

§ 27

Uczeń ma obowiązek:
a. aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły;
b. rzetelnego przyswajania wiedzy i punktualnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych;
c. propagowania wartości na których zbudowana jest Szkoła oraz godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
d. dbania o dobre imię Szkoły;
e. respektowania pozostałych uczniów oraz nauczycieli i rodziców uczniów.

 

§ 28

Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczniów Szkoły, odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.

 

§ 29

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły, jeżeli:
a. narusza w sposób jawny i rażący Statut Szkoły, prawo lub dobre obyczaje;
b. demoralizuje pozostałych uczniów lub nauczycieli;
c. nie uczęszcza na zajęcia lub nie wykazuje ochoty do przyswajania wiedzy;
d. narusza godność innych uczniów lub pracowników szkoły lub rodziców lub zagraża ich bezpieczeństwu lub zdrowiu
e. nie zgadza się z wartościami promowanymi przez Szkołę.
2. O skreśleniu z listy uczniów decyduje Dyrektor PSS. Z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów występuje nauczyciel/wychowawca klasy w której uczy się dziecko. Wniosek jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji Dyrektora PSS przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym prawo odwołania do Zarządu PSS. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów.

 

ROZDZIAŁ 8
NAUCZYCIELE I ASYSTENCI NAUCZYCIELI

 

§ 30

PSS współpracuje z nauczycielami oraz osobami pomagającymi nauczycielom w realizacji misji nauczania.

 

§ 31

1. Nauczycielem PSS może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca odpowiednie kwalifikacje merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ciesząca sięnienaganną opinią i zaufaniem oraz kierująca się w życiu wysokimi standardami moralnymi.
2. Nauczyciel PSS poddawany jest weryfikacji Disclosure and Barring Service.
3. Nauczycieli PSS zatrudnia i zwalnia Dyrektor PSS, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Katecheci są rekomendowani przez Proboszcza Polskiej Wspólnoty Katolickiej, na terenie której zarejestrowana jest Szkoła. Proboszcz Polskiej Wspólnoty Katolickiej występuje do Rektora Polskiej Misji Katolickiej o tzw. misję kanoniczną dla katechety.

 

§ 32

1. Nauczyciel prowadzi zajęcia szkolne w klasach, zgodnie z programem nauczania i w oparciu o podręczniki i materiały dydaktyczne uzgodnione z Dyrektorem PSS.
2. Nauczyciel ma prawo do ochrony własnej godności. Nauczyciel zobowiązany jest również do ochrony godności uczniów oraz innych osób związanych z PSS.

 

§ 33

1. Dobierając materiały dydaktyczne, nauczyciel troszczy się o dobro dziecka i uwzględnia wartości, które promuje Szkoła.
2. Nauczyciel bierze czynny udział w życiu Szkoły.

 

§ 34

1. Asystentem nauczyciela jest osoba pomagające nauczycielom w realizacji programu nauczania oraz pilnująca porządku na terenie Szkoły.
2. Asystenci nauczycieli wybierani są spośród rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczących się w Szkole.
3. Wybór asystentów odbywa się przy współpracy Dyrektora PSS oraz Komitetu Rodzicielskiego. Oba organy Szkoły maja obowiązek zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa na terenie Szkoły, w szczególności poprzez układanie harmonogramu dyżurów asystentów nauczycieli oraz dbaniu o aktualna listę dyżurujących asystentów nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ 9
RODZICE

 

§ 35

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów stanowią integralną część społeczności szkolnej PSS.

Przedstawiciele rodziców tworzą Radę Rodziców.

 

§ 36

1. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów maja obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby ich dziecko uczęszczało rzetelnie i regularnie na zajęcia w PSS, a także brało czynny i aktywny udział w życiu społeczności szkolnej PSS.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów angażują się aktywnie w projekty realizowane przez Szkołę.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów maja obowiązek udzielania regularnej pomocy organizacyjnej w Szkole.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów są zachęcani do udzielania, w miarę możliwości, pomocy finansowej Szkole.

 

ROZDZIAŁ 10
FINANSE SZKOŁY

 

§ 37

Działalność PSS finansowana jest z opłat za naukę (czesne), środków pozyskanych podczas imprez szkolnych organizowanych przez organy Szkoły, od sponsorów, a także z projektów finansowanych przez Unię Europejską.

 

ROZDZIAŁ 11
ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW

 

§ 38

1. W przypadku konfliktu pomiędzy organami Szkoły lub kwestionowania rzetelności pracy organów Szkoły, Przewodniczący Rady Nadzorczej PSS ma prawo zawiesić organ Szkoły. Zawieszenie ma charakter bezterminowy, a w jego trakcie, Przewodniczący Rady Nadzorczej PSS sprawuje bieżące funkcje powierzone organowi niniejszym statutem.
2. O swojej decyzji, Przewodniczący Rady Nadzorczej PSS informuje niezwłocznie członków danego organu Szkoły oraz Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
3. Na decyzje Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSS przysługuje stronom zażalenie. Zażalenie składane jest do Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSS.

 

ROZDZIAŁ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

PSS posiada własnego Patrona, sztandar i godło.
Patronem PSS jest Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

 

§ 40

Jednolity tekst statutu publikuje Prezes PSS.